Bảng đồng tiếp địa

bảng đồng nối đất, bảng đồng tiếp địa, thanh đồng nối đất, thanh nối đất bằng đồng
Chat với gian hàng
; //}